Deklaracja Dostepności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Bogusz.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 0815853025

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli:
1. Dojście do budynku Szkoły Podstawowej w Fajsławicach znajduję się od strony drogi asfaltowej Fajsławice Oleśniki. Budynek posiada 5 wejść do budynku, w tym jedno wejście do sali gimnastycznej po schodach niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne poprzez schody zewnętrzne bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście tylne z podjazdem pochyłym dla osób niepełnosprawnych. Brak ograniczeń w obszarze kontroli.
2. Budynek posiada wejścia frontowe boczne z poziomu chodnika, lewe przeznaczone tylko dla oddziałów przedszkolnych oraz prawe boczne też z poziomu chodnika dla wózków inwalidzkich, a następnie z podestu możliwość wjazdu do windy. Brak ograniczeń w obszarze kontroli.
3. Dojazd do budynku od: Oleśnik, Trawnik, drogi krajowej relacji Lublin - Zamość.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
1. Klatka schodowa główna dostępna z szatni oraz korytarzy przy wejściu głównym na parterze. Klatka schodowa prawa i lewa dostępna przy wejściach bocznych.
2. W budynku jest winda.
Opis dostosowań budynku:
1. W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
2. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
3. Jedna z łazienek dla dzieci przystosowana jest dla dziecka niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Szkoła posiada 3 parkingi.
Parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej znajduje się przy sali gimnastycznej.
Drugi parking znajduję się przy wejściu do kuchni.
Trzeci parking przy drodze asfaltowej Fajsławice Oleśniki.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do szkoły i przedszkola. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.