ŚWIETLICA

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach dzieci objęte są opieką świetlicową od poniedziałku do piątku w godz. 11:55 - 15:15. W ramach zajęć świetlicowych odbywają się zajęcia plastyczne, techniczne oraz bezpiecznego użytkowania komputera, gry, zabawy oraz spacery na świeżym powietrzu. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz pomoc dzieciom w utrwaleniu zdobytych wiadomości i umiejętności szkolnych. Celem wszystkich zajęć jest wdrażanie dzieci do współdziałania, współpracy, wzajemnego poszanowania oraz pomoc dzieci starszych młodszym kolegom.

Zadania wychowawcy:
Dzieci korzystające ze świetlicy są przyprowadzane do sali nr 17 przez wychowawców poszczególnych klas. Opiekunowie sprawdzają listę obecności oraz zapewniają dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą. Dzieci dojeżdżające są odprowadzane przez opiekuna świetlicy z klasy do szatni i autobusu szkolnego.

Odjazdy autobusów:
I kurs – 13.45
II kurs – 14.35

Reguły zachowania w świetlicy:

  1. Nie opuszczamy sal bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
  2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę.
  3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
  4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych.
  5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy jedna osoba mówi, uważnie słuchamy i nie przerywamy jej.
  6. Dbamy o estetyczny wygląd sali,  nie niszczymy sprzętu, przyborów do rysowania, gier.
  7. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
  8. Po skończonych zajęciach, zabawie, porządkujemy swoje otoczenie.

Jesteśmy dla siebie życzliwi i uprzejmi, tylko od nas zależy, czy będziemy dobrze czuli się w naszej świetlicy.

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach dzieci objęte są opieką świetlicową od poniedziałku do piątku w godz. 11:55 – 15:15.

Opiekunami świetlicy są: 

Dzień

Godz. lekcyjna

Imię i nazwisko
nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela odprowadzającego uczniów do autobusu po 6 godz. lekcyjnej

PONIEDZIAŁEK

5, 6, 7, 8

Monika Dumała

Magdalena Kosierb

WTOREK

5, 6, 7, 8

Magdalena Borowiec

Anna Baran

ŚRODA

5, 6, 7, 8

Agnieszka Czemerys

Ewa Salecka

CZWARTEK

5, 6, 7, 8

Anna Baran

Magdalena Kosierb

PIĄTEK

5, 6, 7, 8

Anna Baran

Magdalena Kosierb