O SZKOLE

Z kroniki szkoły i zbiorów arkuszy ocen wynika że szkoła w Fajsławicach rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1919 roku. Mieściła się wówczas w kilku pomieszczeniach w Fajsławicach i Woli Idzikowskiej. Po drugiej wojnie światowej wznowiono nauczanie w pełnym zakresie szkoły podstawowej, warunki lokalowe nadal się nie zmieniały. Dopiero w 1953 roku władze gminy przekazały na potrzeby szkoły dworek rodziny Florkowskich wraz z otaczającym go parkiem. Od dnia 1 września 1999 r. w jednym budynku funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. Organem prowadzącym jest Gmina Fajsławice. Obsługę finansową prowadzi komórka finansowo–księgowa Urzędu Gminy w Fajsławicach. Obwód obejmuje miejscowości: Fajsławice, Wola Idzikowska, Dziecinin, Zosin, Ignasin, Boniewo, Suchodoły i Kosnowiec. Przy szkole funkcjonują oddziały przedszkolne począwszy od grupy 3–latków. Uczniowie dochodzą i dojeżdżają z odległości do 8 km. W chwili obecnej szkoła podstawowa i gimnazjum zajmują nowoczesny budynek o powierzchni użytkowej 3400 m z salą gimnastyczną (12x24), salą do gimnastyki korekcyjnej (100m) i częścią przedszkolną (5 pomieszczeń z zapleczem). Budynek został oddany do użytku w 1996 r. i rozbudowany w 2013 r. Teren szkoły obejmuje około 1,5 ha, na którym umiejscowione są boiska do piłki nożnej, ręcznej, gier i zabaw dla klas młodszych oraz boisko wielofunkcyjne. Całość terenu ogrodzona jest estetycznym płotem i obsadzona dużą ilością drzew, krzewów i kwiatów. Szkoły użytkują 17 pomieszczeń lekcyjnych, w tym 3 pracownie komputerowe, 2 językowe i inne pracownie przedmiotowe z 9 tablicami interaktywnymi. Po rozbudowie korzystamy z nowoczesnej świetlicy, szatni i stołówki. Ogółem w szkołach uczy się 370 uczniów. Językiem obcym obowiązującym jest język angielski dodatkowo w gimnazjum język niemiecki. Szkoły prowadzą wiele kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych (zajęcia taneczne, szachowe, sportowe itp.) finansowanych przez gminę. Szkoła posiada dobrze zorganizowaną i wyposażoną bibliotekę, która umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie ze swych zbiorów oraz kserokopiarki i trzech komputerów. Pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym jest wspólnym pomieszczeniem dla nauczycieli obu szkół. Nauczyciele mogą tam też korzystać z internetu, komputera z drukarką i kserokopiarki. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę do godz. 14:25. Gmina zapewnia bezpłatny dowóz i odwóz uczniów. Pełny i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży nie byłby możliwy bez wielu działań wychowawczych. Szkoły realizują je na podstawie programów wychowawczych. Wszystkie działania staramy się realizować z rodzicami, przedstawicielami środowiska lokalnego, parafią, klubami sportowymi, stowarzyszeniami a w szczególności Towarzystwem Przyjaciół Fajsławic. Całokształt działań skierowanych do uczniów jest wtedy pełniejszy i bardziej skuteczny. Oprócz tego następuje silne zakorzenienie szkoły w środowisku lokalnym.

7 września 2013 r. Szkole Podstawowej i Gimnazjum zostało nadane imię Powstańców Styczniowych. W naszej lokalnej historii wydarzenia z Powstania Styczniowego mają swoje naczelne miejsce. 24 sierpnia 1863 roku na fajsławickich polach stoczono jedną z większych bitew tego powstania, o której mówią nasze szkolne podręczniki. Na starym cmentarzu są pomniki powstańców styczniowych. W centralnej części fajsławickiego cmentarza znajduje się ich zbiorowa mogiła. Tam nasi przodkowie zawsze w rocznicę bitwy i w uroczystości państwowe spotykali się i czcili pamięć. Dziś również kontynuujemy tą tradycję wspólnie obchodząc ważne chwile dla państwa i gminy. W miejscu, gdzie wybudowano naszą szkołę był punkt medyczny, tu opatrywano rannych i przywożono zabitych. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami opiekują się pomnikami, organizują spotkania upamiętniające to wydarzenie, na zajęciach koła historycznego poznają historię miejscowości, gminy i regionu.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie O/ Fajsławice
Nr konta : 06820010342004340000260001