DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacji obejmuje:

 1. preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
 2. orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych;
 3. działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym m.in.:
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zajęcia z nauczycielem wychowawcą,
 • wizyty zawodoznawcze, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach.

 

Od 1 września 2018 r. doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na dany rok szkolny, który zawiera działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,w tym:

 

 • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści, z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów;
 • metody i formy i terminy realizacji poszczególnych działań;
 • osoby odpowiedzialne za ich realizację;
 • terminy realizacji działań.

 

Przy organizacji i realizacji doradztwa przedszkola i szkoły, mogą współpracować w szczególności z pracodawcami, centrami kształcenia praktycznego, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.

Informator o zawodach lubelskie 2018/2019

Kształcenie w zawodach - Informator o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Multimedia dla ucznia i rodzica:

 

a. Kilka słów o szkolnictwie

 

 

b. Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów

 

 

c. Testy i ćwiczenia diagnostyczne